Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Δελτίο Τύπου - Οικονομικές Επιδόσεις Α’ Εξαμήνου 2023

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ισχυρές επιδόσεις των πωλήσεων και της κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο 2023 δίνουν ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου

 

Αθήνα, Ελλάδα – Σεπτέμβριος 11, 2023 – Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (SAR.AT, SAR:GA) ανακοινώνει τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

 • Οι πωλήσεις το Α΄ εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε €232,35εκ. έναντι €212,72εκ. το Α’ εξάμηνο 2022, αυξημένες κατά 9,23% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.
 • Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €28,73εκ. (€22,57εκ. το Α’ εξάμηνο 2022) αυξημένα κατά 27,26% αντανακλώντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. Περιθώριο EBITDA στο 12,36% (Α’ εξάμηνο 2022: 10,61%).
 • Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €21,58εκ. το Α’ εξάμηνο 2023 αυξημένα κατά 34,55% σε σχέση με πέρυσι (EBIT Α’ εξαμήνου 2022: €16,04εκ.) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,29% το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι 7,54% το Α’ εξάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 175 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.
 • Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €23,47εκ. το Α’ εξάμηνο 2023 (€14,69εκ. Α’ εξάμηνο 2022), αυξημένα κατά 59,70%. Το περιθώριο EBT στο 10,10% το Α’ εξάμηνο 2023 (έναντι 6.91% το Α’ εξάμηνο 2022).
 • Τα καθαρά κέρδη το Α’ εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 66,34% και διαμορφώθηκαν στα €19,18εκ. (Α’ εξάμηνο 2022: €11,53εκ.), παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια (περιθώριο καθαρού κέρδους στα 8,25% το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι 5,42% το Α’ εξάμηνο 2022).
 • Ισχυρή αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 66,4%.
 • Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα που υποστηρίζεται από την κερδοφορία της επιχείρησης και από τη βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Υγιής χρηματοοικονομική θέση με καθαρά διαθέσιμα €5.17εκ.
 • Μέρισμα €0,143108 ανά μετοχή που πληρώθηκε το Μάιο 2023 (€10εκ. ή 38% αναλογία μερίσματος στα καθαρά κέρδη του 2022).
 • Στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ο Όμιλος εξαγόρασε τα υπολειπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας της Polipak ύψους 20% για το ποσό περίπου €5εκ. (22εκ. PLN) και αποπλήρωσε στο σύνολό τους τα δάνεια προς τρίτους της Polipak ύψους €20.5εκ.
 • Υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης με βάση τρεις πυλώνες: ισχυρή και συνεπής ανάπτυξη της επιχειρησιακής μας βάσης με τη συμπληρωματική διερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών να ακολουθεί, απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών και αποτελεσματικότητα, ώστε να δημιουργείται αξία και να απελευθερώνεται ενέργεια στον οργανισμό, περαιτέρω ενίσχυση της οργανωσιακής ικανότητας του ομίλου με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.
 • Συνεχής δέσμευση στον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου: προσήλωση στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO του Ομίλου, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου

Σχολιασμός του κ. Γιάννη Μπούρα, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Σαράντη, για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2023:

“Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις αναπτύσσοντας τις πωλήσεις, την κερδοφορία μας, αλλά και τη ρευστότητα του Ομίλου. Η ομάδα μας πέτυχε οργανική ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται, καθώς και σε όλες τις κύριες κατηγορίες της - Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής Φροντίδας, Οικιακής Φροντίδας και Στρατηγικών Συνεργασιών.

Κοιτάζοντας μπροστά, αναβαθμίζουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2023 καθώς είμαστε βέβαιοι για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στις βασικές μας στρατηγικές και δεσμευόμαστε να επιτυγχάνουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη επενδύοντας και καινοτομώντας στις βασικές μας κατηγορίες, ενισχύοντας παράλληλα την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα με στόχο τη δημιουργία αξίας και την απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό, ενώ παράλληλα επενδύουμε στους ανθρώπους μας αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες και ικανότητές τους.

Οι άνθρωποί μας σε όλες τις αγορές μας και στον Όμιλο  έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά τους.

 

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου

Ποσά σε €εκ. (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

H1 2023

H1 2022

Δ%

Έσοδα

232,35

212,72

9,23%

Μεικτά Κέρδη εκμεταλλεύσεως

86,23

74,86

15,19%

Περιθώριο Μεικτού Κέρδους

37,11%

35,19%

+192bps

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

28,73

22,57

27,26%

Περιθώριο EBITDA

12,36%

10,61%

+175bps

Κέρδη προ φόρων (EBT)

23,47

14,69

59,70%

Περιθώριο EBT

10,10%

6,91%

+319bps

Φόροι

4,58

3,11

47,27%

Κέρδη μετά φόρων

18,88

11,58

63,08%

Δικαιώματα μειοψηφίας

-0,29

0,05

 

Καθαρά Κέρδη

19,18

11,53

66,34%

Περιθώριο Καθαρών Κερδών

8,25%

5,42%

+283bps

 

* Τα κονδύλια αντιστοιχούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου, εξαιρουμένης της συνεισφοράς της ELCA Cosmetics Ltd, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου πουλήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Hoztorg LLC, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να αποσυρθεί μόνιμα από την αγορά της Ρωσίας.

 

1. Νέα εκτίμηση για το 2023   

Κατά το πρώτο εξάμηνο 2023 καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις, με το γενικότερο περιβάλλον της αγοράς να παραμένει απαιτητικό. Ενώ διατηρούμε την προσοχή μας στους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, είμαστε βέβαιοι ότι η στρατηγική μας θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την αναπτυξιακή μας δυναμική. Ως εκ τούτου, αυξάνουμε σημαντικά τις εκτιμήσεις κερδοφορίας μας για το 2023.

 • Αναμένουμε καθαρές πωλήσεις σύμφωνα με τις προηγούμενες εκτιμήσεις (αμετάβλητες στα €480εκ., 7,8% έναντι του 2022).
 • Αυξάνουμε την εκτίμησή μας για οργανική αύξηση EBIT. Η εκτίμησή μας τώρα για Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το 2023 είναι €43 εκατ. (αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμησή μας των €40εκ.), αύξηση 33,37% σε σύγκριση με το EBIT 2022 (€32,24 εκατ.).
 • Όσον αφορά το περιθώριο EBIT, αναμένουμε τώρα 8,9% για το 2023, ενώ προηγουμένως εκτιμούσαμε 8,3%, αναμένοντας αύξηση κατά 60 μονάδες βάσης από την προηγούμενη εκτίμηση και κατά 166 μονάδες βάσης από το 2022 αντίστοιχα.

 

2. Επιχειρηματική ανασκόπηση Ομίλου

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε € 232,35εκ. από € 212,72εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,23% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2022. Η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η έμφασή του στο HERO προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, η ικανότητά του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησής του και στις κύριες κατηγορίες του.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, παρατηρήθηκε σταδιακή εξομάλυνση των τιμών των α’ υλών και του μεταφορικού κόστους των προϊόντων το έτος 2023, η οποία οδήγησε σε αποσυμπίεση του περιθωρίου μεικτού κέρδους του Ομίλου, ενώ τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διαφήμισης και προώθησης εξακολουθούν να διατηρούνται υπό έλεγχο. Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση και ενίσχυση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των μαρκών του στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες σε ολόκληρη τη γεωγραφική του περιοχή. Πραγματοποιούνται επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε προγράμματα καινοτομίας σε επίπεδο προϊοντικής ανάπτυξης με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας στις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Τα τελευταία τρία έτη επικεντρώσαμε την προσοχή μας στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές μας κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου. Η διαδικασία εξορθολογισμού χαρτοφυλακίου διεξάγεται με επιτυχία, στα πλαίσια της οποίας προϊόντα χαμηλής προτεραιότητας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας διακόπηκαν και πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα έξοδα υποστήριξης στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO. Αναμένουμε ότι η στρατηγική μας αυτή επικέντρωση θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος εργάζεται για τη βελτίωση της λειτουργικής του αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας εστιάζοντας στον εξορθολογισμό των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, επενδύοντας σε αυτοματισμούς, υποδομές και συστήματα. Η ισχυρή οικονομική μας θέση μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε με συνέπεια τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές φιλοδοξίες μας, σύμφωνα με τον στόχο μας να διατηρούμε τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής μας απόδοσης και των υπεύθυνων περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών μας.

Το Μάιο 2023 ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για τη χρήση του 2022 μεικτού ποσού €10εκ. (€0,143108 ανά μετοχή ή 38% αναλογία μερίσματος στα καθαρά κέρδη του 2022).

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ο Όμιλος εξαγόρασε τα υπολειπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας της Polipak ύψους 20% για το ποσό περίπου €5εκ. (22εκ. PLN) και αποπλήρωσε στο σύνολό τους τα δάνεια προς τρίτους της Polipak ύψους €20.5εκ.

Στο τέλος Α’ εξαμήνου του 2023 ο Όμιλος διατήρησε με επιτυχία καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους € 5,17εκ. από €15,35εκ. στο τέλος του 2022. Ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις σε σύγκριση με τα επίπεδα του περασμένου έτους, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητά του να διαχειρίζεται τα αποθέματα αποτελεσματικά. Επιπρόσθετα, ο αποτελεσματικός έλεγχος των εμπορικών απαιτήσεων από τον Όμιλο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να διατηρεί μια υγιή θέση ταμειακών ροών και παρά το ότι διέρχεται ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς, παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική του ατζέντα επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Αναφορικά με την εξαγορά της STELLA PACK, πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης με επιτυχημένη ιστορία 25 ετών στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σάκων απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Β’ εξαμήνου του 2023 και να προσδώσει σημαντική αξία στον Όμιλο, καθώς επίσης και να συνεισφέρει στις προσπάθειές του προς την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

3. Επιχειρηματική ανασκόπηση ανά κατηγορία

Πωλήσεις ανά κατηγορία

 • Οι πωλήσεις των προϊόντων Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας αυξήθηκαν κατά 19,25% κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 στα €32,36 εκ., από €27,13 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Η συνεισφορά των προϊόντων Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας στις πωλήσεις του Ομίλου ανήλθε σε 13,93%.
 • Οι πωλήσεις των προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 20,13% κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 στα €43,38εκ. από €36,11εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Η αυξητική αυτή πορεία αντικατοπτρίζει τη διαφοροποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την ικανότητα του Ομίλου να αξιοποιεί ευκαιρίες ανάπτυξης. Η συνεισφορά των προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας στις πωλήσεις του Ομίλου ανήλθε σε 18,67%.
 • Οι πωλήσεις των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας διαμορφώθηκαν σε €78,39εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 από €73,30εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,95%, αντικατοπτρίζοντας την καταναλωτική τάση τόσο στην κατηγορία των συσκευασιών τροφίμων, όσο και στις σακούλες απορριμμάτων οι οποίες εμφανίζουν άνοδο πωλήσεων. Η συμμετοχή των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 33,74%.
 • Η κατηγορία προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας (Polipak) αντιπροσωπεύει πωλήσεις της Polipak, πολωνικής εταιρείας, που παράγει σακούλες απορριμμάτων και παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 4,48% στα €15,93εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 από €15,24εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022.
 • Η κατηγορία των Στρατηγικών Συνεργασιών παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 1,62% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, υποστηριζόμενη τόσο από τις πωλήσεις προϊόντων Ευρείας Διανομής που αυξήθηκαν κατά 1,59%, όσο και από τις πωλήσεις προϊόντων Επιλεκτικής Διανομής που αυξήθηκαν κατά 1,68%. Στο 25,99% ανέρχεται η συνεισφορά των πωλήσεών τους στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου.
 • Η κατηγορία των Λοιπών Πωλήσεων, παρουσίασε αύξηση κατά 26,33% στα €1,91 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 από €1,51 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2022.

 

Πωλήσεις ανά κατηγορία

Ποσά σε €εκ.
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

H1 2023

H1 2022

Δ%

Ομορφιά / Περιποίηση Δέρματος / Αντιηλιακή Προστασία

32,36

27,13

19,25%

% επί των πωλήσεων

13,93%

12,76%

 

Προσωπική Φροντίδα

43,38

 36,11

20,13%

% επί των πωλήσεων

18,67%

16,98%

 

Οικιακή Φροντίδα

78,39

73,30 

6,95%

% επί των πωλήσεων

33,74%

34,46%

 

Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Polipak)

15,93

15,24

4,48%

% επί των πωλήσεων

6,85%

7,17%

 

Στρατηγικές Συνεργασίες

60,39

59,43

1,62%

% επί των πωλήσεων

25,99%

27,94%

 

Προϊόντα ευρείας διανομής

39,63

39,01

1,59%

% επί της κατηγορίας

65,63%

65,65%

 

Προϊόντα   επιλεκτικής διανομής

20,76

20,41

1,68%

% επί της κατηγορίας

34,37%

34,35%

 

Λοιπές Πωλήσεις

1,91

1,51

26,33%

% επί των πωλήσεων

0,82%

0,71%

 

Συνολικές Πωλήσεις

232,35

212,72

9,23%

 

Λειτουργικά κέρδη ανά κατηγορία

 • Το ΕΒΙΤ στα προϊόντα Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας διαμορφώθηκε σε €4,06εκ. από €4,83εκ., μειωμένο κατά 15,92%, επηρεασμένο κυρίως μέσω της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε για το λανσάρισμα του clean beauty brand clinéa. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των προϊόντων Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας διαμορφώθηκε σε 12,56% το Α’ εξάμηνο του 2023 από 17,81% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, επηρεασμένο και αυτό από το λανσάρισμα του Clinea.
 • Το ΕΒΙΤ στα προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας διαμορφώθηκε σε €5,82εκ. από €3,22εκ., αυξημένο κατά 80,88%, καθώς επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κόστους με συνέπεια τη βελτιστοποίηση του περιθωρίου μεικτού κέρδους και την ισορροπημένη διαχείριση εξόδων διαφήμισης και προώθησης. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των προϊόντων Προσωπικής διαμορφώθηκε σε 13,42% το Α’ εξάμηνο του 2023 από 8,91% το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.
 • Το ΕΒΙΤ των προϊόντων Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκε στα €9,26εκ. από €5,55εκ. Το περιθώριο ΕΒΙΤ των ειδών Οικιακής Φροντίδας διαμορφώθηκε σε 11,82% κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 από 7,58% το περσινό Α’ εξάμηνο.
 • Το ΕΒΙΤ της κατηγορίας των Στρατηγικών Συνεργασιών παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένο κατά 3,74% στα €2,69εκ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, ενώ το περιθώριο EBIT ανήλθε σε 4,45% συγκριτικά με 4,36% το Α΄ εξάμηνο του 2022.

Λειτουργικά Κέρδη ανά κατηγορία

Ποσά σε €εκ.
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

H1 2023

H1 2022

Δ%

Ομορφιά / Περιποίηση Δέρματος / Αντιηλιακή Προστασία

4,06

4,83

-15,92%

Περιθώριο EBIT

12,56%

17,81%

-525bps

Προσωπική Φροντίδα

5,82

3,22%

80,88%

Περιθώριο EBIT

13,42%

8,91%

+451bps

Οικιακή Φροντίδα

9,26

5,55

66,79%

Περιθώριο EBIT

11,82%

7,58%

+424bps

Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Polipak)

0,26

-0,04

781,17%

Περιθώριο EBIT

1,62%

-0,25%

+187bps

Στρατηγικές Συνεργασίες

2,69

2,59

3,74%

Περιθώριο EBIT

4,45%

4,36%

+9bps

Προϊόντα ευρείας διανομής

2,71

2,64

2,66%

Περιθώριο EBIT

6,83%

6,76%

+7bps

Προϊόντα   επιλεκτικής διανομής

-0,02

-0,05

58,98%

Περιθώριο EBIT

-0,09%

-0,22%

 

Λοιπές Πωλήσεις

-0,52

-0,12

 

Περιθώριο EBIT

-27,05%

-8,03%

 

Συνολικά Λειτουργικά Κέρδη

21,58

16,04

34,55%

Περιθώριο ΕΒΙΤ

9,29%

7,54%

+175bps 

* Τα κονδύλια στη συγκρίσιμη παρουσιαζόμενη περίοδο του Α΄ εξαμήνου του 2022 αντιστοιχούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της ELCA Cosmetics Ltd, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου πουλήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Hoztorg LLC, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να αποσυρθεί μόνιμα από την αγορά της Ρωσίας.

**Για τη χρονική περίοδο έως 30 Ιουνίου 2023, ο Όμιλος παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα στους παραπάνω τομείς. Ακολούθως, τα στοιχεία της περσινής περιόδου έχουν προσαρμοστεί ώστε να είναι συγκρίσιμα.

4. Επιχειρηματική ανασκόπηση ανά γεωγραφική περιοχή

Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στη γεωγραφική ανάλυση, οι πωλήσεις στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης και της Πορτογαλίας) διαμορφώθηκαν σε €74,98 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 από €77,18 εκ. το Α’ εξάμηνο 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,85% λόγω κυρίως της διακοπής της συνεργασίας αντιπροσώπευσης και διανομής προϊόντων Ευρείας Διανομής της Coty-Wella.

Οι πωλήσεις του διεθνούς δικτύου που αντιπροσωπεύουν 67,73% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 16,10% στα €157,37εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 από €135,55 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις του διεθνούς δικτύου παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 17,75%.

Όλες οι χώρες του Ομίλου ωφελήθηκαν από το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων προσωπικής φροντίδας και περιποίησης και αξιοποίησαν ευκαιρίες ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν σημαντική άνοδο πωλήσεων ιδιαιτέρως στις κατηγορίες Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας και Προσωπικής Φροντίδας. Επιπρόσθετα, οι κατηγορίες σακουλών απορριμμάτων και συσκευασίας τροφίμων εμφάνισαν άνοδο πωλήσεων σε όλες τις χώρες του Ομίλου.

 

Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή

Ποσά σε €εκ.
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

H1 2023

H1 2022

Δ%

Ελλάδα (συμπεριλ. της Πορτογαλίας)

74,98

77,18

-2,85%

% επί των πωλήσεων

32,27%

36,28%

 

Πολωνία

55,52

52,51

5,73%

Ρουμανία

37,2

31,88

16,67%

Βουλγαρία

9,05

7,05

28,40%

Δυτικά Βαλκάνια

17,66

14,16

24,69%

Τσεχία & Σλοβακία

19,55

14,61

33,83%

Ουκρανία

12

9,72

23,51%

Ουγγαρία

6,4

5,62

13,87%

Διεθνές Δίκτυο

157,37

135,55

16,10%

% επί των πωλήσεων

67,73%

63,72%

 

Συνολικές πωλήσεις

232,35

212,72

9,23%

*Τα κονδύλια στη συγκρίσιμη παρουσιαζόμενη περίοδο του Α΄ εξαμήνου του 2022 αντιστοιχούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της ELCA Cosmetics Ltd, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου πουλήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Hoztorg LLC, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να αποσυρθεί μόνιμα από την αγορά της Ρωσίας.

** Η γεωγραφική περιοχή Δυτικά Βαλκάνια περιλαμβάνει τις πωλήσεις σε Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία και Σλοβενία.

 

Λειτουργικά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή

Σχετικά με τα λειτουργικά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή, κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 το ΕΒΙΤ της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης και της Πορτογαλίας) μειώθηκε κατά 20,23% στα €7,04 εκ. από €8,83 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, επηρεασμένο από την επένδυση που πραγματοποιήθηκε για το λανσάρισμα του clean beauty brand Clinéa συμπεριλαμβανόμενο στην κατηγορία Προϊόντα Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας. Το περιθώριο ΕΒΙΤ της Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης και της Πορτογαλίας) διαμορφώθηκε σε     9,39% το Α’ εξάμηνο του 2023 από 11,44% το Α’ εξάμηνο του 2022.

Το διεθνές δίκτυο παρουσίασε αύξηση ΕΒΙT κατά 101,67% στα €14,53εκ. από €7,21εκ. το περυσινό Α’ εξάμηνο τόσο στις κατηγορίες Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας και Προσωπικής Φροντίδας, όσο και της κατηγορίας Οικιακής Φροντίδας. Το περιθώριο ΕΒΙΤ του διεθνούς δικτύου διαμορφώθηκε σε 9,24% από 5,32% το Α’ εξάμηνο του 2022.

Λειτουργικά Κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή

Ποσά σε €εκ.
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

H1 2023

H1 2022

Δ%

Ελλάδα (συμπερ. της Πορτογαλίας)

7,04

8,83

-20,23%

Περιθώριο EBIT

9,39%

11,44%

-205bps

Πολωνία

3,21

1,57

104,96%

Περιθώριο EBIT

5,79%

2,98%

+280bps

Ρουμανία

5,53

3,67

50,74%

Περιθώριο EBIT

14,86%

11,50%

+336bps

Βουλγαρία

0,93

0,45

103,86%

Περιθώριο EBIT

10,23%

6,44%

+379bps

Δυτικά Βαλκάνια

1,42

0,71

101,63%

Περιθώριο EBIT

8,07%

4,99%

+308bps

Τσεχία & Σλοβακία

2,18

1,37

59,18%

Περιθώριο EBIT

11,16%

9,38%

+178bps

Ουκρανία

0,75

-0,15

611,77%

Περιθώριο EBIT

6,22%

-1,50%

+772bps

Ουγγαρία

0,52

-0,41

224,59%

Περιθώριο EBIT

8,05%

-7,36%

+1.541bps

Συνολικά Λειτουργικά Κέρδη

21,58

16,04

34,55%

Περιθώριο EBIT

9,29%

7,54%

+175bps

*Τα κονδύλια στη συγκρίσιμη παρουσιαζόμενη περίοδο του Α΄ εξαμήνου του 2022 αντιστοιχούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της ELCA Cosmetics Ltd, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου πουλήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, και της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Hoztorg LLC, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να αποσυρθεί μόνιμα από την αγορά της Ρωσίας.

** Η γεωγραφική περιοχή Δυτικά Βαλκάνια περιλαμβάνει τις πωλήσεις σε Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία και Σλοβενία.

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις στηρίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εξυπηρετεί αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και συνίσταται στους αποδέκτες του παρόντος να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

 

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη

Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Ενδιάμεσα Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

* Οι Διακοπείσες Δραστηριότητες στη συγκρίσιμη παρουσιαζόμενη περίοδο αφορούν στην πώληση της εταιρείας ELCA Cosmetics Ltd και των θυγατρικών της και στην οριστική απόσυρση από τη ρωσική αγορά, στην οποία η Εταιρεία δραστηριοποιούνταν μέσω της κατά 100% έμμεσης θυγατρικής της, εμπορικής επιχείρησης, HOZTORG LLC

Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου του Ομίλου

Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου της Εταιρείας

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

* Οι Διακοπείσες Δραστηριότητες στη συγκρίσιμη παρουσιαζόμενη περίοδο αφορούν στην πώληση της εταιρείας ELCA Cosmetics Ltd και των θυγατρικών της και στην οριστική απόσυρση από τη ρωσική αγορά, στην οποία η Εταιρεία δραστηριοποιούνταν μέσω της κατά 100% έμμεσης θυγατρικής της, εμπορικής επιχείρησης, HOZTORG LLC

Οικονομικές Επιδόσεις Α’ Εξαμήνου 2023 (519,0KB)

Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού Διαχείρισης Χρήσεως 2022

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του Φορολογικού Ελέγχου της ΓΡ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies