Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

H ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υπεύθυνη Διακυβέρνηση

Επικεντρωνόμαστε στην ισορροπία μεταξύ της οικονομικής μας επιτυχίας και της υπεύθυνης διακυβέρνησης μας, καθώς αναγνωρίζουμε πως οι οικονομικές επιδόσεις συμβαδίζουν με μια βιώσιμη επιχειρηματική πορεία και μια ισχυρά συγκροτημένη εσωτερική διαχείριση.

Μέσω των συνεχών προσπαθειών μας, έχουμε καταφέρει να αδράξουμε τους καρπούς της βιώσιμης ανάπτυξης και της επιτυχούς οικονομικής επίδοσης μας, μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και δυναμικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως ένας αναπτυσσόμενος και οικονομικά υγιής Όμιλος, δημιουργούμε αξία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προμηθευτές, πελάτες, καταναλωτές, μετόχους και εργαζόμενους, ενώ φροντίζουμε να διασφαλίζουμε την Εταιρική μας Διακυβέρνηση και την Επιχειρηματική μας Δεοντολογία σε όλη τη δραστηριότητά μας.

Oι Δεσμεύσεις μας:

Η Διασφάλιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Επιχειρηματικής Δεοντολογίας.

 • Η Διασφάλιση των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου.
 • Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις επενδύσεις μας και να συμβάλουμε θετικά στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιούμαστε.
 • Στόχος μας είναι να παραμείνουμε μια οικονομικά υγιής επιχείρηση που θα είναι σε θέση να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Η Πρόοδός μας:

Ο Όμιλος καταβάλλει συστηματικά μερίσματα στους μετόχους του, συνεισφέρει σε όλες τις οικονομίες των χωρών όπου δραστηριοποιείται και παρέχει βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες και ΜΚΟ τόσο μέσω της οικονομικής υποστήριξης του όσο και μέσω προϊοντικών χορηγιών:

 • Ο Όμιλος διανέμει το 93% της παραγόμενης οικονομικής αξίας.
 • Η πληρωμή μερίσματος αυξήθηκε κατά 34% το 2020.
 • Επενδυτικό σχέδιο (capex) 16.7 εκ. ευρώ το 2020 αφορούσε την ενίσχυση υποδομών, την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Επενδύσεις μέσω εξαγορών ύψους 65 εκ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.
 • Κοινωνική στήριξη μέσω οικονομικής συνεισφοράς ή προσφορών προϊόντων το 2020: 925k ευρώ.
 • Όσον αφορά τις πρακτικές προμηθειών, πάνω από το 67% του συνολικού ποσού κατανέμεται στις τοπικές κοινότητες των χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
 • Το νέο εκλεγμένο ΔΣ του Ομίλου αποτελείται από 11 μέλη που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση του Ομίλου σε θέματα ESG και λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και το ποσοστό των ανεξάρτητων μελών, διασφαλίζοντας τον απαραίτητο πλουραλισμό.
 • Δεν επιβεβαιώθηκαν περιστατικά διαφθοράς ή επιβλήθηκαν πρόστιμα και χρηματικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με νόμους ή/και κανονισμούς στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα στον Όμιλο Σαράντη.

Ενδυναμωμένοι Υπάλληλοι

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την επαγγελματική υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας, επενδύοντας στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου του Ομίλου και στη διαφύλαξη της διαφορετικότητας, των ίσων ευκαιριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies